درباره مدیر


1396/03/06

 

دکتر حسین بزرگیان

استادیار گروه آموزشی زبان ادبیات انگلیسی دانشگاه مازندران

تحصیلات:

 1388  کارشناسی ارشد رشته آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فنی کوینزلند- استرالیا


 1391  دکتری رشته آموزش زبان انگلیسی - دانشگاه فنی کوینزلند- استرالیا

 

سوابق آموزشی:


1391             مدرس و عضو هیات علمی دانشگاه مازندران - از سال

مدرس دانشگاه فنی نوشیروانی بابل  1382 -1387

مدرس دانشگاه آزاد اسلامی قائمشهر- 1385 - 1386
 

سوابق پژوهشی:

1388-1390 مشارکت در پروپژه ملی اموزش بومیهای استرالیا

کوینزلند- 1391مشارکت در پروژه ایالتی  

http://eprints.qut.edu.au/74876/

منتقد و ویراستار چهار مجلات علمی انگلیسی داخلی و پنج مجلات علمی بین لمللی

تلفن دفتر : 35302677-011

جهت دریافت رزومه به بخش انگلیسی ترپ ملاحظه بفرمایید:

 
 
 


آخرین پست ها

  • Have you ever been at a loss of words to ink your thinking? If so, most probably you tied the ideas in your mind but could not shape them in a well-or...


  • Li Europan lingues es membres del sam familie. Lor separat existentie es un myth. Por scientie, musica, sport etc, litot Europa usa li sam vocabular. ...


  • The quick, brown fox jumps over a lazy dog. DJs flock by when MTV ax quiz prog. Junk MTV quiz graced by fox whelps. Bawds jog, flick quartz, vex nymph...